840236_money_5

Opłaty za nadzór nad Biurami Usług Płatniczych. Od kiedy?

Na stronie Komisji Nadzoru Finsowego pojawiły się kilka dni temu odpowiedzi na pytanie dotyczące obowiązku ponoszenia przez Biura Usług Płatniczych opłat z tytułu nadzoru KNF. Poniżej prezentuje te najważniejsze:

 

  • Proszę o informację w jakim terminie powinna nastąpić pierwsza wpłata zaliczki – dla BUP zarejestrowanego w 2012 r.

Biura, które podjęły działalność w 2012 r. nie wnoszą zaliczek na poczet wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w 2012  r.
Biura te dokonają rozliczenia wpłat z tytułu kosztów nadzoru za rok 2012 wykazując kwotę zaliczek jako 0 zł i dokonując należnej wpłaty w pełnej wysokości.

  • Na jakie konto BUP ma wpłacać zaliczki.

Numer konta UKNF do dokonywania wpłat zaliczek na pokrycie kosztów nadzoru nad biurem usług płatniczych
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
46 1010 1010 0030 1422 3100 0000 NBP O/O Warszawa

  • W jakiej wysokości  powinny być dokonywane pierwsze zaliczki na nadzór. 

Biura, które rozpoczęły działalność przed dniem 1 lipca 2012 r. pierwszą zaliczkę wpłacają za I półrocze 2013 w terminie do 30 kwietnia 2013 r. Zaliczkę za I półrocze wpłaca się niezalżenie od wpłaty z tytułu kosztów nadzoru za 2012 r. Wpłacie zaliczki towarzyszy obowiązek przekazania informacji o podstawie jej naliczenia, okresie jakiego dotyczy i wysokości. Informacje przekazuje się na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie.

Zaliczka ustalana jest w wysokości 0,025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro w okresie 6 miesięcy poprzedzających półrocze, za które jest uiszczana zaliczka.

  •  Jakie zaliczki wpłacają podmioty, które rozpoczną działalność w drugim półroczu 2012 r.

Biura które rozpoczęły działalność po dniu 30 czerwca 2012 r. pierwszą zaliczkę wpłacają za I półrocze 2013 w terminie do 30 kwietnia 2013 r. na zasadach szczególnych (dla biur, które prowadziły działalność krócej niż 6 miesięcy w okresie poprzedzającym półrocze, za które wnoszona jest zaliczka). Zaliczkę za I półrocze wpłaca się niezależnie od wpłaty z tytułu kosztów nadzoru za 2012 r. Wpłacie zaliczki towarzyszy obowiązek przekazania informacji o podstawie jej naliczenia, okresie jakiego dotyczy i wysokości. Informacje przekazuje się na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie.

Wysokość pierwszej zaliczki biuro usług płatniczych ustala w wysokości 0,05% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w okresie trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych półrocza, za które jest uiszczana zaliczka, powiększonych o 0,025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w okresie prowadzenia działalności w półroczu poprzednim.

  • Do kiedy powinniśmy składać rozliczenie roczne.

BUP składa KNF deklarację, w której wykazuje kwotę wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od tego biura usług płatniczych za dany rok kalendarzowy oraz kwotę ewentualnej nadpłaty albo niedopłaty w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu o wysokości kosztów nadzoru na dany rok kalendarzowy.

  • Kiedy zostanie podana wysokość kosztów nadzoru KN(BB)

Do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego Przewodniczący KNF ustala i podaje do publicznej wiadomości w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym KNF  wysokość kosztów nadzoru w danym roku kalendarzowym, informację zamieścimy również w zakładce “usługi płatnicze”.

  • Czy będą zwracane nadpłaty, czy może zostaną one zaliczone w poczet zaliczek na kolejne okresy rozliczeniowe.

Kwota nadpłaty będzie zwracana na rachunek bankowy wskazany przez biuro usług płatniczych w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

 

Podziel się