Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 roku

Narodowy Bank Polski na swoich stronach opublikował cykliczny raport poświęcony funkcjonowaniu systemu płatniczego w Polsce. Tym razem 127 stronicowy raport NBP (dostępny tutaj)  poświęcony jest w całości danym za I półrocza 2015 r. A oto najważniejsze dane statystyczne odzwierciedlające rozwój polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. i jego poziom na koniec czerwca 2015 r.:

 1. w systemach płatności wysokokwotowych ? w systemie SORBNET2 odnotowano wzrost liczby i wartości zrealizowanych zleceń odpowiednio o 1,2% i 6%. Z kolei w systemie TARGET2 – NBP od- notowano wzrost wartości zrealizowanych zleceń o 4,3% oraz spadek ich liczby o 0,7%.
 2. w systemach płatności detalicznych:
  • w systemach Elixir i Euro Elixir odnotowano wzrost liczby realizowanych zleceń odpowiednio o 1,2% i 2,4% przy jednoczesnym nieznacznym spadku odpowiednio o 0,8% i 0,2% wartości realizowanych zleceń. Ponadto, w systemie Euro Elixir odnotowano kolejny wzrost zarówno liczby, jak i wartości poleceń przelewu SEPA (SEPA Credit Transfer ? SCT) odpowiednioo 2,4% i 0,1%.
  • w systemach Express Elixir i BlueCash odnotowano kolejny wzrost zarówno liczby odpowiednio o 15% i 19%, jak i wartości odpowiednio o 18% i 27% realizowanych zleceń,
 3. w zakresie dotyczącym obrotu gotówkowego i bezgotówkowego odnotowano wzrost udziału gotówki
  w agregacie podaży pieniądza M1 z 21,4% w grudniu 2014 r. do 21,8% w czerwcu 2015 r. Wzrost wskaźnika udziału procentowego pieniądza gotówkowego w agregacie podaży pieniądza M1 należy ocenić, na tle dotychczasowych trendów w Polsce i Unii Europejskiej, jako zjawisko niekorzystne i świadczące o wciąż dużym przywiązaniu polskiego społeczeństwa do fizycznej formy pieniądza. Ponadto, odnotowano wzrost udziału depozytów gospodarstw domowych w agregacie podaży pieniądza M1 z poziomu 49,6% w grudniu 2014 r. do poziomu 50,3% w czerwcu 2015 r.
 4. najczęściej wykorzystywanym przez posiadaczy rachunków bankowych instrumentem płatności bezgotówkowych była karta płatnicza stanowiąca ok. 53,6% wszystkich transakcji bezgotówkowych. Liczba transakcji przy użyciu karty płatniczej wzrosła o 9,7% w stosunku do II półrocza 2014 r. Odnotowano wzrost (o 1,4% w stosunku do poprzedniego półrocza) liczby transakcji poleceniem zapłaty.
 5. odnotowano spadek liczby wydanych kart płatniczych o 4,7% (do poziomu 34,4 mln), przy czym nadal utrzymywała się tendencja spadkowa dotycząca liczby kart kredytowych (spadek o 3,2% w porównaniu do II półrocza 2014 r.). W omawianym okresie wzrosła liczba punktów handlowousługowych wyposażonych w terminale POS o 6,1% oraz bankomatów o 5,6%.
 6. niepokojącym zjawiskiem odnotowanym w minionym półroczu był wzrost liczby i wartości operacji oszukańczych dokonanych kartami płatniczymi. Według danych przekazanych przez banki w porównaniu do poprzedniego półrocza liczba oraz wartość takich operacji wzrosła odpowiednio o 11,9% i 44,5%.

Warto podkreślić, iż ostatnie półrocze to także dynamiczny rozwój rynku innowacyjnych instrumentów i usług płatniczych, do których w szczególności należą karty zbliżeniowe i płatności mobilne, mające na celu zastąpić płatności gotówkowe głównie w niskokwotowych transakcjach detalicznych.

 

Dodaj komentarz