Informacja KNF na temat działalności Biur Usług Płatniczych (1 kwartał 2014 r.)

W opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji na temat działalności prowadzonej przez Biura Usług Płatniczych w 1 kwartale 2014 r. możemy przeczytać m.in., że:

 • Ilość zrealizowanych przekazów pieniężnych w I kwartale 2014 r. (łącznie ? 8,7 mln przekazów) była niższa niż w poszczególnych kwartałach 2013 r., natomiast ich wartość (w łącznej wysokości 1,4 mld zł) kształtowała się na poziomie zbliżonym do danych za poprzednie okresy. Dla porównania, w IV kwartale 2013 r. zrealizowano 9,0 mln przekazów o łącznej wartości 1,4 mld zł, w III kwartale 2013 r. 9,5 mln przekazów o łącznej wartości  1,5 mld zł, w II kwartale 2013 r. 9,3 mln przekazów o łącznej wartości 1,5 mld zł, a w I kwartale 2013 r. 8,9 mln przekazów o wartości 1,4 mld zł.
 • Średnia wartość pojedynczej transakcji płatniczej w I kwartale 2014 r. wyniosła dla BUP 158,7 zł.
 • Do dnia 2 czerwca 2014 r. z obowiązków wobec KNF nie wywiązały się:
  • a. 294 biura usług płatniczych (22,1% BUP wpisanych do rejestru KNF do końca marca 2014 r.), które nie przesłały KNF informacji o liczbie i wartości wykonanych przekazów pieniężnych za I kwartał 2014 r.;
  • b. 247 biur usług płatniczych (18,6% BUP wpisanych do rejestru KNF na dzień 31 marca  2014 r.), które nie przesłały KNF zawartej albo wznowionej umowy ubezpieczenia albo  umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
 • W I kwartale 2014 r. średni poziom zabezpieczenia realizowanych przez BUP transakcji w okresie miesięcznym utrzymał się na poziomie z IV kwartału 2013 r. i wyniósł 6,6%, a tym samym był wyższy niż w II i III kwartale 2013 r., ale niższy w porównaniu z danymi zaI kwartał 2013 r
 • Pismami z dnia 29 lipca 2013 r. KNF skierował do biur usług płatniczych 42 zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej, odpowiednio, w związku z:
  • a) naruszeniem przepisu art. 125 ust. 6 uup, tj. brakiem przekazania KNF w ustawowym terminie oryginału umowy ubezpieczenia albo umowy gwarancji ? 14 zawiadomień,
  • b) naruszeniem przepisu art. 128 ust. 1 pkt 2 uup, tj. brakiem przekazania KNF w ustawowym terminie informacji o liczbie i wartości transakcji płatniczych wykonanych w roku 2012 ? 13 zawiadomień, oraz
  • c) naruszeniem przepisów art. 125 ust. 6 i art. 128 ust. 1 pkt 2 uup, tj. brakiem przekazania KNF w ustawowym terminie oryginału umowy ubezpieczenia albo umowy gwarancji oraz informacji o liczbie i wartości transakcji płatniczych ? 15 zawiadomień
 • W I kwartale 2014 r. do KNF wpłynęło 14 skarg konsumentów na nieprawidłowości w zakresie świadczenia usług płatniczych zarówno przez KIP-y, jak i BUP-y.

Dodaj komentarz