Analityk danych

1392339 business bar chart - Jakub Frankiewicz - Nowoczesna EdukacjaKto to jest analityk danych?
Współczesny świat oraz nowoczesna gospodarka bazują w znacznej mierze na umiejętności analizy i opracowywania napływających danych. Działania te są niezbędne do podejmowania skutecznych i konkurencyjnych decyzji, gwarantujących sukces w ciągle zmieniającym się środowisko biznesowym. W celu analizy dużej ilości nierzadko sprzecznych, niepełnych lub niepewnych informacji niezbędne jest wykorzystanie nowoczesnych, komputerowych metod analizy danych.

Zadaniem analityka danych jest skuteczne i szybkie opracowywanie i analiza dużej ilości nieprzetworzonych wstępnie danych przy zastosowaniu specjalistycznych pakietów komputerowych.Wykorzystując dostępne metody, w tym statystyczne, i odpowiednie programy komputerowe, analityk danych gromadzi, wybiera i wprowadza dane, rozpoznaje zmiany zachodzące, np. w strukturze odbiorców produkcji, prognozuje przyszłe, możliwe tendencje ujawniające się na rynku, porównuje różne cechy strategii firmy własnej i konkurencji, wskazuje potencjalnie istotne zmienne wpływające na zysk i straty firmy, wizualizuje i prezentuje dane niezbędne do sprawnego zarządzania firma i kadrami, wyciąga wnioski dotyczące kształtowania się poziomu cen i sprzedaży.

Analityk danych powinien przede wszystkim poznać i umieć wykorzystywać narzędzia zawarte w powszechnie stosowanych pakietach komputerowych, takich jak MS Excel. Ponadto, przy bardziej zaawansowanej analizie, może posługiwać się specjalistycznymi programami statystycznymi (takimi jak SPSS, SAS). Jego głównym zadaniem jest zgromadzenie danych dotyczących rozważanego zagadnienia, ich opracowanie i wizualizowanie, a następnie sformułowanie wniosków i wskazywanie zależności pomiędzy przetworzonymi danymi a podjętymi decyzjami.

Na czym polega praca analityka danych?

Analityk danych wspomaga kierownictwo przedsiębiorstwa poprzez następujące działania:

  1. gromadzenie odpowiednich danych dotyczących istotnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem
  2. organizacje wprowadzenia oraz wstępne opracowanie danych w celu nadania im odpowiednich formatów umożliwiających przeprowadzanie dalszej analizy
  3. wizualizacje zgromadzonych danych poprzez zastosowanie technik statystyki opisowej takich jak histogramy, wykresy słupkowe, wykresy rozrzutu, obliczanie podstawowych statystyk pozycyjnych i inne
  4. prezentacje wizualizowanych danych osobom podejmującym decyzje strategiczne w przedsiębiorstwie wraz ze sporządzeniem odpowiednich raportów
  5. dalsza analizę danych – znajdowanie trendów rynkowych, wyszukiwanie zjawisk zależnych i nieistotnych, rozpoznawanie zmian w strukturze procesów i prezentowanie wyciągniętych na tej podstawie wniosków
  6. tworzenie podsumowań i zestawień dla przeprowadzanych analiz
  7. korektę i sprawdzanie słuszności wyciągniętych wniosków i przeprowadzanych analiz
  8. na podstawie nowo napływajacych informacji

Źródło: http://www.ibspan.waw.pl/

Zobacz również przykładowe programy do analizy danych:

Dodaj komentarz